Obchodní podmínky

Jsme Semibold s.r.o., společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 362422.
IČO: 14231611
DIČ: CZ14231611
Sídlo: Americká 415/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
 1. Proč máme obchodní podmínky a co obsahují

  1. Obchodní podmínky jsme zavedli, abychom mohli transparentně nastavit naše fungování už ve chvíli, kdy vám předkládáme nabídku. Díky tomu se můžeme hned po schválení nabídky pustit do práce.

  2. V momentě, kdy schválíte nabídku nebo nám zadáte urgentní objednávku, máme uzavřenou dílčí smlouvu. Naše vztahy se pak řídí těmito obchodními podmínkami a schválenou nabídkou (dílčí smlouvou).

  3. Pokud byste místo obchodních podmínek a nabídky chtěli uzavřít klasickou smlouvu o dílo, dejte nám vědět. Ani tomuto postupu se nebráníme.

  4. Obchodní podmínky můžeme aktualizovat a máme ve zvyku to dělat každý rok 1. ledna. Naše vztahy se řídí obchodními podmínkami, které byly platné ke dni uzavření dílčí smlouvy.

 2. Jak začíná naše spolupráce

  1. Konkrétní podmínky spolupráce jsou dané dílčími smlouvami a těmito obchodními podmínkami.

  2. Na základě vaší poptávky vám vypracujeme a předložíme nabídku.

   1. V momentě schválení nabídky máme uzavřenou dílčí smlouvu.

   2. Nabídku samozřejmě nemusíte schválit. O podmínkách je možné vyjednávat, dokud s nimi nebudou obě strany spokojené.

   3. Pokud ale v nabídce uvádíme datum, do kdy je za nás závazná, je potřeba ji schválit do tohoto data. Jinak námi nabízené podmínky nemusí platit.

   4. Pokud v nabídce datum neuvádíme, je z naší strany závazná do 1 měsíce od zaslání.

  3. Nabídka obsahuje:

   1. Rozsah projektu nebo projektů a jejich rozdělení na etapy.

   2. Časový harmonogram.

   3. Cenu.

   4. Kontaktní osoby.

  4. Z odstavců 2.2. a 2.3. existuje výjimka, a té říkáme urgentní objednávka:

   1. Ve chvíli, kdy označíte nějakou poptávku (požadavek) jako urgentní, nabídku vám nezasíláme.

   2. Pokud tomu nic nebrání, pošleme vám zprávu, že na zakázce pracujeme. V tomto okamžiku je mezi námi uzavřena dílčí smlouva.

   3. Pokud vaše zadání neobsahuje všechny potřebné informace, pak začínáme pracovat až ve chvíli, kdy je od vás získáme.

   4. Cena se v případě urgentních požadavků řídí následujícím ceníkem hodinových sazeb (ceny jsou uvedeny bez DPH) a fakturuje se k poslednímu dni v měsíci na základě výkazu (reportu).

    Strategy: 2 400,00 Kč
    Creative direction: 2 200,00 Kč
    Custom (front end, back end) development: 2 100,00 Kč
    Webflow development: 1 850,00 Kč
    UX design: 1 850,00 Kč
    UI Design: 1 750,00 Kč
    Copywriting: 1 750,00 Kč
    Brand design, print design: 1 650,00 Kč
    Project management: 1 650,00 Kč
    Testing, website administration: 1 200,00 Kč
  5. Prosíme, věnujte nabídce dostatečnou pozornost. Naše práce zahrnuje jen to, co v nabídce explicitně zmiňujeme jako námi poskytované služby.

  6. Dílčí smlouvy jsou nadřazené obchodním podmínkám. To znamená, že:

   1. Pokud v dílčí smlouvě něco není přesně určené, řídí se to těmito obchodními podmínkami.

   2. Když je v dílčí smlouvě něco jinak, než uvádíme tady, má dílčí smlouva přednost před obchodními podmínkami.

 3. Jak bude spolupráce probíhat

  1. Naši práci budeme odevzdávat bez vad a včas. U nás to JE samozřejmé. :)

  2. Vy se zavazujete poskytovat včas zpětnou vazbu a včas uhradit cenu, tedy faktury.

  3. Pokud jsme vystavili zálohovou fakturu, zavazujete se ji zaplatit ve stanoveném termínu. Nemáme povinnost pustit se do práce dříve, než zálohu uhradíte.

  4. Projekt je většinou rozdělen na etapy. Etapami máme na mysli části projektu, které jsou od sebe v nabídce jednoznačně oddělené a označené písmeny abecedy.

  5. Při práci na etapě vám budeme dodávat výstupy naší práce, tzv. návrhy.

   1. Když vám předložíme návrh, můžete ho schválit, nebo nám dát zpětnou vazbu k jeho přepracování.

   2. Na zpětnou vazbu reagujeme vypracováním dalšího návrhu. Říkáme tomu iterace.

   3. Pokud nejste spokojeni ani se 2. návrhem, vypracujeme na základě vaší zpětné vazby 3. návrh.

   4. Pokud nejste spokojeni ani se 3. návrhem, mohou nastat dvě situace:

    1. Dohodneme se, že vypracujeme další návrh nebo návrhy. V tu chvíli přecházíme do režimu víceprací (které se řídí podmínkami kapitole 5).

    2. Ukončíme spolupráci (podle podmínek kapitole 4).

   5. Pokud návrh schválíte, nebo nám do 10 dnů nedáte zpětnou vazbu pro jeho přepracování, je návrh převzatý.

   6. Jakmile převezmete všechny návrhy v rámci etapy, můžeme práci odvedenou v této etapě fakturovat.

  6. V harmonogramech počítáme s tím, že nám budete poskytovat zpětnou vazbu, podklady a potřebné informace nebo pokyny do 3 pracovních dnů.

   1. Prodlevy v poskytování zpětné vazby mohou ovlivnit slíbený harmonogram. Když to nastane, dáme vám vědět. Za takové změny harmonogramu poté neneseme odpovědnost.

   2. Harmonogram může být ovlivněný také počtem iterací. Když to nastane, dáme vám vědět. Ani takové změny harmonogramu ale potom nechápeme jako naše porušení smlouvy.

  7. Dovolujeme si upozornit, že v případě zpoždění se zpětnou vazbou, dodáním podkladů, přístupů, plateb nebo potřebných informací a pokynů, nejsme z důvodu kapacity týmu vázaní slíbenými lhůtami a termíny. Služby ale poskytneme podle našich kapacitních možnosti v nejbližším možném termínu.

  8. Když nás upozorníte na objektivní vady v návrhu, pak jejich opravu zajistíme co nejdříve a nepočítáme ji jako iteraci. Oprava vad se neprojeví v ceně projektu ani v harmonogramu.

  9. Subjektivní vady (tedy všechno je v souladu s objektivními parametry zadání, ale návrh se například „pocitově nelíbí“ nepovažujeme za vadu ve smyslu práva a neřídí se reklamačním procesem. Na jejich odstranění budeme pracovat podle bodů 3.5., 3.6. a 3.7.

 4. Jak naše spolupráce končí

  1. Spolupráce je v ideálním případě ukončena převzetím všech námi poskytnutých  výstupů a platbou. :)

  2. Na vaše vyžádání vám dodáme zdrojové soubory v obvyklém formátu.

  3. Kdokoliv z nás může odstoupit od další spolupráce v rámci dílčí zakázky v těchto případech:

   1. Pokud druhá strana opakovaně (dvakrát a více) neplní povinnosti, které plynou z naší smlouvy, a to ani po výzvě k nápravě, kterou si pošleme s dostatečným časovým předstihem před samotným odstoupením od další spolupráce.

   2. Pokud se nedohodneme na vypracování 4. návrhu (viz odstavec 3.5.4.2).

   3. Pokud se nedohodneme na podmínkách poskytování víceprací (viz odstavec 5.6.1.2).

  4. V případě předčasného ukončení spolupráce platí, že:

   1. Máme právo fakturovat odměnu za služby, které byly do okamžiku ukončení spolupráce klientovi poskytnuty. Vzhledem k povaze naší práce tuto odměnu fakturujeme na základě reportu a hodinových sazeb, ne na základě dodaných výstupů. Dále máme právo fakturovat všechny hotové náklady na služby nebo produkty třetích stran (tím se myslí například poplatky za fonty, fotobanky, hosting aj.).

   2. Ihned po zaplacení odměny a případných hotových nákladů odevzdáváme veškerou dosavadní práci včetně zdrojových dat, pokud si je vyžádáte a je to možné bez nepřiměřeného úsilí.

   3. Předávky prací proběhnou zdarma, pokud nám zaberou méně než 2 hodiny práce. Nad 2 hodiny práce máme právo fakturovat čas, který na těchto předávkách strávíme, podle našeho ceníku, který uvádíme v článku 2.4.4.

 5. Jak je spolupráce placená

  1. Cenu stanovíme v dílčí smlouvě.

  2. Cenu uvádíme bez DPH. DPH na fakturu připočítáme ve výši, kterou stanoví aktuální právní předpisy.

  3. Na naši práci vystavujeme zálohovou fakturu ve výši 50 % celkové ceny projektu. Upozorňujeme, že bez včasné úhrady zálohy nemáme povinnost se pustit do práce a v případě zpoždění negarantujeme schválený harmonogram.

  4. Splatnost faktur je 14 dní.

  5. Pokud v nabídce neuvádíme něco jiného, nejsou v ceně zahrnuty hotové náklady na služby nebo produkty třetích stran.

   1. Pokud si přejete zprostředkování nákupu externích produktů nebo služeb, přefakturujeme vám je s 20% marží na konci etapy, ve které jsme je zajistili.

   2. Pokud cena hotových nákladů přesahuje 10 000 Kč bez DPH, fakturujeme tyto náklady předem a splatnost faktury předchází nákupu dané služby nebo produktu.

  6. Vícepráce: Pokud se v průběhu projektu změní zadání z vaší strany (například rozsah nebo pořadí aktivit), můžeme změnit cenu a harmonogram poskytovaných služeb.

   1. Takovou změnu si společně schválíme. Pokud k oboustrannému schválení změny nedojde, potom platí jedna z těchto možností:

    1. Projekt dokončíme podle původního zadání a o dalších aktivitách budeme vyjednávat po dokončení.

    2. Kterákoliv strana může odstoupit od další spolupráce podle pravidel, o kterých píšeme výše.

 6. Jak přistupujeme k autorským právům

  1. K našim výstupům vám udělujeme níže uvedenou licenci. Prosíme, myslete na to, že součástí výstupů mohou být i práce třetích stran (například fotografie z fotobank, fonty aj.) V takovém případě se šíře licence řídí licenčními podmínkami poskytovatele díla.

  2. Licenci k našim výstupům vám dáváme v tomto rozsahu:

   1. Výstupy můžete použít online i offline způsobem.

   2. Výstupy můžete použít i na váš případný merchandising.

   3. Licence a výstupy jsou tu jen pro vás. Nemůžeme je znovu použít pro jiné klienty. Můžeme se s nimi ale pyšnit v rámci naší propagace nebo soutěží.

   4. Naše výstupy nemůže používat nikdo jiný než vy (nemůžete je přeprodávat nebo podlicencovat či postoupit).

   5. Výstupy určené pro offline použití (jako například polepy, billboardy, letáky), merchandise a ochranné známky můžete používat a registrovat jen v rámci Evropy (pokud budete expandovat na jiný světadíl s využitím naší práce, budete nám muset připlatit). Pro výstupy, které jsou určené pro online použití (typicky bannery, online prvky korporátní identity, webové stránky) platí celosvětově neomezená licence.

   6. Naše výstupy smíte upravovat a dávat je jiným k úpravě.

   7. Naše výstupy smíte překlápět do různých jazykových mutací, smíte si je i zaregistrovat jako ochrannou známku.

   8. Nemusíte nás uvádět jako autory, ale když to uděláte, budeme rádi.

   9. Licence je množstevně a časově neomezená.

  3. Naše licence je vázaná na úplnou úhradu ceny a všech souvisejících nákladů.

  4. Odměna za licenci je zahrnutá v ceně. Pokud by bylo někdy potřeba ji konkrétně vyčíslit (například z důvodu soudního nebo jiného sporu), platí, že tvořila 15 % ceny.

 7. Jak přistupujeme k ochraně informací (a jaký přístup očekáváme od vás)

  1. Se všemi informacemi, které nám poskytnete, nakládáme jako s důvěrnými. Ukážeme je v rozumném rozsahu jenom lidem v našem týmu nebo lidem, kteří s námi na projektu spolupracují.

  2. Budeme chránit veškeré osobní údaje a data, marketingové a obchodní záměry a strategie, plány, designy, technická řešení, informace a údaje o zaměstnancích, případně další informace, které si označíme jako důvěrné (chráněné informace) a se kterými se v rámci naší spolupráce seznámíme.

  3. Chráněné informace přestanou být chráněné, pokud je veřejnost zná nebo pokud jsou běžně dostupné. Taková známost nebo dostupnost ale nesmí být důsledkem porušení našich povinností.

  4. Pokud si k tomu nedáme souhlas, platí, že vy naše a my vaše chráněné informace:

   1. nezpřístupníme třetím osobám,

   2. nevyužijeme ve svůj nebo cizí prospěch,

   3. zabezpečíme proti jejich úniku či zneužití.

  5. Chráněné informace ale můžeme použít a zpřístupnit třetím osobám, pokud:

   1. to vyžadují právní předpisy (například audit, vyžádání informací veřejnými orgány jako policie, soudy, úřady apod.),

   2. je to v přiměřeném rozsahu potřeba pro uplatnění nároků (například prokázání splnění služby apod.),

   3. nebo je to potřeba pro splnění naší smlouvy.

  6. Pokud povinnosti ohledně ochrany informací porušíme, zaplatí ten, kdo povinnost porušil druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

  7. Za porušení tohoto článku odpovídáme (my i vy) maximálně do výše 250 000 Kč v rámci jedné dílčí smlouvy. Do tohoto limitu počítáme jak smluvní pokutu, tak případnou náhradu škody.

  8. Povinnosti, které z tohoto článku máme, nezanikají, ani pokud naše spolupráce skončí.

 8. Formality

  1. Předkládání, schvalování nebo převzetí čehokoliv může probíhat v jakékoliv písemné formě. Za písemnou formu považujeme i elektronickou komunikaci.

   1. Důležité milníky většinou komunikujeme e-mailem, ale přípustné jsou i  různé další platformy jako například Google Drive, Figma, MarkUp, Slack nebo ClickUp, pokud se na nich dohodneme nebo pokud se stanou součástí naší komunikace.

   2. Pokud od nás potřebujete podepsanou smlouvu, můžeme nabídnout Pandadoc, digitální podpis nebo samozřejmě i propisku.

  2. Můžeme využívat subdodavatele.

   1. Když to děláme, odpovídáme za jejich práci tak, jako bychom službu poskytovali sami.

   2. Máme uzavřené smlouvy, které chrání důvěrnost informací, které nám poskytnete.

   3. Máme uzavřené smlouvy, díky kterým se nemusíte bát o dodržení licenčních podmínek.

   4. Jsme ochotni spolupracovat i se subdodavateli, které si vyberete sami. V tu chvíli ale neplatí předchozí tři body.

  3. Pokud budete naše výstupy upravovat, neneseme odpovědnost za jejich funkčnost.

  4. Pokud od nás budete chtít poskytnout služby podpory a údržby v oblasti IT, dejte nám vědět. Domluvíme se a podepíšeme samostatnou SLA smlouvu.

  5. Naše vztahy se řídí českými předpisy. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.

  6. Bez předchozího souhlasu proti sobě nesmíme jednostranně započítávat pohledávky.

  7. Za škodu odpovídáme maximálně do výše ceny, kterou jste nám za daný projekt, se kterým škoda souvisí, uhradili.

Obchodní podmínky ve formátu PDF
Stáhnout
Stáhnout